Ochrona podróżnych w nowej odsłonie – unijna regulacja usług turystycznych wchodzi w życie

W dniu dzisiejszym weszły w życie przepisy dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (tekst: Eur-Lex).

Powyższa dyrektywa uchyliła obowiązującą blisko 25 lat dyrektywę Rady 90/314. Ustawodawca unijny wprowadza tym samym nowoczesną regulację umów zawieranych między przedsiębiorcami a podróżnymi a w zakresie usług turystycznych. Nową dyrektywę stosuje się do imprez turystycznych oferowanych do sprzedaży lub sprzedawanych podróżnym przez przedsiębiorców oraz do powiązanych usług turystycznych, których zamawianie jest ułatwiane podróżnym przez przedsiębiorców. Obejmie ona swoim zakresem przede wszystkim usługi oferowane turystom i podróżnym masowo przez biura podróży.

W nowej dyrektywie znajdziemy zasadniczo przepisy dotyczące zarówno obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach organizujących usługi turystyczne, w tym ich sprzedawców detalicznych. Nowoczesne rozwiązania dotyczą samej treści umowy o udział w imprezie turystycznej oraz jej zmian przed rozpoczęciem imprezy. Ochronie podróżnej służą również przepisy odnoszące się do realizacji imprezy turystycznej oraz odpowiedzialności za jej realizację (np. obniżka ceny i rekompensata za poniesione szkody). Wreszcie dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia krajowych przepisów gwarantujących skuteczną ochronę pasażerów na wypadek niewypłacalności organizatorów usług.

Termin transpozycji przepisów powyższej dyrektywy mija dopiero z dniem 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny w dostosować własne regulacje do standardów wynikających z prawa unijnego. W Polsce ochronę praw klientów korzystających z usług turystycznych zapewniają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst: ISAP).

Zob. AKTUALNOŚCI: Legitymacja procesowa klienta…

Tags: , , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!