Radcowie prawni zyskują nowe uprawnienia przed Urzędem Patentowym RP

Radcowie prawni mogą odtąd pełnić rolę pełnomocników przed Urzędem Patentowym RP w zakresie spraw związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Zasada ta dotyczy podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Z zakresu tej regulacji wyłączono osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (obecnie Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Konfederacji Szwajcarskiej. Zmiany te wiążą się z nowelizacją ustawy z 2000 r. Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie z dniem 30 listopada 2015 r.

Poniżej podano nowe brzmienie obu znowelizowanych ustępów art. 236 wyżej przywołanej ustawy:

„1(1).Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 11, mogą działać za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.”

Tags: ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!