Rabat posprzedażowy poza zakazem tzw. opłat półkowych – kluczowa uchwała Sądu Najwyższego

W odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny  Sąd Najwyższy podjął uchwałę odnoszącą się do stosowania tzw. zakazu opłat półkowych przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst: ISAP).

Opłaty półkowe stanowią od kilku już minionych lat przedmiot niezwykle licznych rozstrzygnięć sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego. Wskazana regulacja ustawowa była także oceniana na gruncie przepisów obowiązującej Konstytucji RP, a mianowicie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r. (sygn. akt SK 20/12).

W prezentowanej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził: „W stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Powyższa uchwała, w ślad za przywołanym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, stanowi niewątpliwie niezwykle istotną wskazówkę interpretacyjną dla praktyki formułowania postanowień kontraktów zawieranych między dostawcami sieci sklepów Jej znaczenie wynika w dużej mierze z tego, iż w dotychczasowej praktyce większość zapisów umownych dotyczących opłat pobieranych przez sieci za przyjęcie towarów do sprzedaży kwalifikowano jako zakazane czyny nieuczciwej konkurencji.

Zob. PUBLIKACJE: Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu „opłat półkowych”…

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!