Ogólny termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – nowa regulacja wchodzi w życie

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie najnowsza nowelizacja kodeksu cywilnego (zob. ISAP). Jej zasadniczym skutkiem jest skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat zamiast dotychczasowych 10). Bez zmian pozostawiono termin przedawnienia przewidziany dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wynosi on 3 lata. Ustawa wprowadza także zmiany istotne z punktu widzenia ochrony interesu konsumentów.

Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń będzie mieć niewątpliwie charakter dyscyplinujący strony stosunków prawnych. Pozwala ono dodatkowo zmniejszyć ewentualne trudności dowodowe przy ustalaniu terminu przedawnienia, a tym samym także zminimalizować stan niepewności co do możliwości dochodzenia.

Powyższym celom ma także służyć odmienny, niż dotychczas, sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia kończy się zasadniczo z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. W praktyce terminy przedawnienia zostaną w istocie nieco wydłużone (o czas do końca roku kalendarzowego).

Kolejnym celem projektowanych zmian jest wprowadzenie odrębnych reguł dotyczących przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Co do zasady po upływie terminu przedawnienia przedsiębiorca nie będzie mógł domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Skutek przedawnienia będzie następował z mocy samego prawa.

W ramach wspomnianej nowelizacji dokonano także konkretyzacji obecnej regulacji dotyczącej przedawnienia roszczeń w przypadku sprzedaży konsumenckiej. Jest to związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-133/16 (zob. CURIA) i koniecznością zapewnienia pełnej zgodności prawa polskiego z prawem UE.

Warto także zwrócić uwagę na istotną zmianę wprowadzoną na gruncie procedury cywilnej. Listę obligatoryjnych elementów treści pozwu w sprawach o zasądzenie roszczenia uzupełniono o oznaczenie daty wymagalności roszczenia.

Zob. AKTUALNOŚCI: Konstytucja dla biznesu uchwalona…

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!