Konstytucja dla biznesu uchwalona – swoboda działalności gospodarczej w nowej odsłonie

Wprowadzona ponownie do polskiego porządku prawnego pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku zasada wolności działalności gospodarczej była każdorazowo doprecyzowana w przepisach ustawowych. Przyjęta właśnie przez Sejm RP ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (zob.: ISAP) stanowi kolejną odsłonę centralnych regulacji w zakresie prowadzania działalności gospodarczej na terenie Polski.

Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług, na terytorium Polski. Reguluje również prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz stosowne zadania organów władzy publicznej towarzyszące działalności gospodarczej przedsiębiorców.

W przepisach ogólnych ustawy zdefiniowano podstawowe pojęcia (w szczególności pojęcie „przedsiębiorca”) oraz sformułowano kluczowe zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Określono także reguły dotyczące relacji między organami administracji a przedsiębiorcami. W kolejnym rozdziale ustawy zawarto przepisy dotyczące podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Obejmują one zagadnienia związane z rejestracją czy zawieszeniem działalności, identyfikacją przedsiębiorcy oraz jego towarów, czy dokonywaniem płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W odrębnych rozdziałach uregulowano takie kwestie jak załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej przez organy administracji, reglamentacji działalności gospodarczej (koncesje i zezwolenia) oraz ograniczenia kontroli działalności gospodarczej. Wreszcie sformułowano także podstawowe zasady opracowywania projektów aktów legislacyjnych z zakresu prawa gospodarczego.

Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.

Zob. PUBLIKACJE: Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!