Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Sejm RP uchwalił właśnie ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (zob. ISAP). W określone w ustawie niedziele i święta placówki handlowe nie będą mogły prowadzić handlu i innych powiązanych czynności. W ustawie przewidziano szeroki katalog wyjątków od zakazu handlu. Nowa regulacja ma obowiązywać od dnia 1 marca 2018 r.

Prace nad tą nową regulacją wniesioną do Sejmu w formie obywatelskiego projektu ustawy trwały ponad rok i towarzyszyły im liczne kontrowersje. Wśród głównych celów wymienionych w uzasadnieniu projektu skoncentrowano się na aspektach społecznych proponowanej regulacji, w tym przede wszystkim interesach pracowników ocenianych na tle konieczności zaspokajania codziennych potrzeb ludności. W uzasadnieniu przywołano także przykłady rozwiązań funkcjonujących w krajach europejskich, szczególnie w Niemczech, ale również odniesienia do doktryny Kościoła katolickiego.

Centralnym przepisem ustawy jest adresowany do placówek handlowych zakaz prowadzenia dwóch typów działalności w niedziele i święta. Po pierwsze zakaz odnosi się do handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Po drugie obejmuje on powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Wyjątki od takiego zakazu zostały ujęte w odrębnym przepisie, w którym przewidziano obszerny katalog obejmujący 32 punkty. Przykładowo zakaz handlu nie obowiązuje na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych, w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich, w strefach wolnocłowych, w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, ale także w sklepach internetowych i na platformach internetowych.

Przypadki naruszenia powyższego zakazu mogą być traktowane jako wykroczenia podlegające karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 złotych. W szczególnych przypadkach przewidziano także odpowiedzialność karną. Kontrolę przestrzegania ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Pracy.

Całość wskazanej tutaj regulacji stanowi istotne novum na tle dotychczasowych zasad prowadzenia działalności handlowej w Polsce a także towarzyszących im ram regulacyjnych. Biorąc to pod uwagę ustawodawca przewidział m.in. stopniowe wprowadzanie ograniczeń dotyczących handlu w niedzielę w latach 2018-2019.

Zob. PUBLIKACJE: Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…

Tags: , , , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!