KN-01-1800x450-t1
KN-02-1800x450-t1

PUBLIKACJE

Dr Igor B. Nestoruk jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa konsumenckiego, zarówno w kontekście regulacji krajowych, unijnych, jak i zagranicznych.

Publikacje ukazały się w renomowanych wydawnictwach działających w Polsce (m.in. C.H. Beck Warszawa, Wolters Kluwer Warszawa) i za granicą (Verlag C.H. Beck Monachium, C.F. Müller Verlag Heidelberg, Duncker & Humblot Berlin, Hart Publishing Oxford, LexisNexis Paryż, Mohr Siebeck Tybinga, Nomos Verlag Baden-Baden, Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt nad Menem, Law Press China Pekin).

Teksty autorstwa dr. Igor B. Nestoruka były opracowywane w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz chińskim między innymi w formie monografii, rozdziałów monografii, artykułów, poradników, komentarzy czy recenzji. W prasie fachowej (np. „Gazeta Prawna”), ukazywały się z kolei wywiady z dr. Igorem B. Nestorukiem a jego opinie były cytowane za serwisami informacyjnymi (np. „Polska Agencja Prasowa”) w mediach o zasięgu krajowym (m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Bankier.pl”, „TVN 24 BiŚ”).

A. Monografie

Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej. Repetytorium (Testy. Kazusy. Tablice), Warszawa 2011, C.H. Beck (ISBN 978-83-255-2692-4).


Igor B. Nestoruk (red.), Mateusz Pietraszewski, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Przewodnik dla przedsiębiorców, Wrocław 2011, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, publikacja elektroniczna, ss. 1-109 (ISBN 978-83-61370-60-4).


Konkurencja na rynkach lokalnych wraz z wybranym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2009 (na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), publikacja elektroniczna (ISBN 978-83-60632-37-6).


Prawo konkurencji. Repetytorium (Testy. Kazusy. Tablice), Warszawa 2008, C.H. Beck (ISBN 978-83-7483-689-0).


Marian Kępiński, Aurelia Nowicka [współautorzy], Kapitel 9: Polen, w: Hanns Ullrich, Mathias Lejeune (red.), Der internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem Recht, wyd. 2, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2006, ss. 993-1050 (ISBN 978-3-8005-1345-1).


Strafrechtliche Aspekte des unlauteren Wettbewerbs (Strafrecht und Schutz der Wirtschaftsordnung [Karnoprawne aspekty nieuczciwej konkurencji (Prawo karne a ochrona porządku gospodarczego)], Heidelberg 2003, C.F. Müller Verlag (ISBN 3-8114-5219-3).


B. Artykuły

Zakazy praktyk marketingowych w obrocie podręcznikami szkolnymi — uwagi na tle obowiązującej regulacji, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 11/2019, ss. 30-40 (ISSN: 0137-5490).


Pologne, w: François Greffe, Pierre Greffe (red.), Traité des dessins et des modèles. France – Union européenne – Suisse – Continent américain, wyd. 10, Paryż 2019, Lexis Nexis, ss. 985-1018 (ISBN : 978-2-7110-3153-5).


Wybrane problemy harmonizacji prawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa na tle unijnej dyrektywy know-how, w: Alicja Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, Wolters Kluwer Polska, ss. 657-676 (ISBN: 978-83-8124-769-6).

 


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Rumunii i Bułgarii – prezentacja obowiązujących rozwiązań ustawowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, z. 77 (2001), ss. 187-256 (ISSN 0137-236X).


Dreifacher pauschaler Schadensersatz im polnischen Urheberrecht aus verfassungsrechtlicher Perspektive, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil“ 1/2017, ss. 11-17 (ISSN 0435-8600).


Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle nowych typów deliktów nazwanych – quo vadis u.z.n.k.?, w: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Piotr Wasilewski, Jakub Chwalba (red.), Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, ss. 451-467 (ISBN 9788381244121).


Die Vereinbarkeit des pauschalen Schadensersatzes mit der Durchsetzungsrichtlinie – Vorabentscheidungsersuchen des polnischen Obersten Gerichts, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil“ 4/2016, ss. 332-336 (ISSN 0435-8600).


Pologne, w: Pierre Greffe (red.), Le droit de la communication. Droit français – Union européenne – Suisse, wyd. 12, Paryż 2016, Lexis Nexis, ss. 511-532 (ISBN 978-2-7110-2351-6).


Das Verbot der sog. „Regalmiete“ im polnischen Lauterkeitsrecht – eine verfassungsrechtliche Perspektive, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil“ 11/2015, ss. 1015-1023 (ISSN 0435-8600).


Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych, w: Justyna Ożegalska-Trybalska, Dariusz Kasprzycki (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, Wolters Kluwer, ss. 401-423 (ISBN 978-83-264-8255-7).


Poland: The Impact of the UCP Directive on National Contract and Tort Law, “Journal of European Consumer and Market Law” 5/2015, ss. 198-204 (ISSN 2191-3412).


„Zła wiara” jako kryterium rozstrzygania sporów dotyczących nazw domenowych na przykładzie ACPA oraz UDRP, w: Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski (red.), Własność intelektualna w obrocie elektronicznym. Zarys Prawa Własności Intelektualnej pod red. nauk. Mariana Kępińskiego, t. 5, Warszawa 2015, C.H. Beck, ss. 189-207 (ISBN 978-83-255-7570-0).


Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu „opłat półkowych” – stan aktualny, „Przegląd Prawa Handlowego” 3/2015, ss. 25-32 (ISSN 1230-2996).


Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa (cz. 2), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2/2015, ss. 13-19 (ISSN 0137-5490).


Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa (cz. 1), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1/2015, ss. 18-26 (ISSN 0137-5490).


Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2 (124) 2014, ss. 91-111 (ISSN 1689-7080).


Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 5/2014, ss. 10-17 (ISSN 1230-2996).


Projekt dyrektywy harmonizującej krajowe przepisy służące dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego prawa konkurencji, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1/2014, ss. 181-224 (ISSN 1230-7173).


Effects doctrine a la européenne – rozważania na tle art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rzym II, w: Marcin Krzymuski, Marcin Margoński (red.), Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014, C.H. Beck, ss. 215-238 (ISBN 978-83-255-6166-6).


Nazwy prawnie zastrzeżone, w: Marian Kępiński (red.), Prawo konkurencji. Tom 15 (§ 32). System Prawa Prywatnego, Warszawa 2014, C.H. Beck, ss. 232-243 (ISBN 978-83-255-5216-9).


Tytuł jako szczególne oznaczenie, w: Marian Kępiński (red.), Prawo konkurencji. Tom 15 (§ 31). System Prawa Prywatnego, Warszawa 2014, C.H. Beck, ss. 215-231 (ISBN 978-83-255-5216-9).


Podstawowe wiadomości o prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w: Alina Domańska-Baer, Aneta Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Praca zbiorowa, wyd. 2, Poznań 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss. 195-212 (ISBN 978-83-7160-724-0).


Prawo właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji – uwagi na tle przepisów rozporządzenia Rzym II, w: Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska, ss. 691-710 (ISBN 978-83-264-4003-8).


Report: Poland, w: Frauke Henning-Bodewig (red.), International Handbook on Unfair Competition, Monachium 2013, C.H. Beck-Hart-Nomos, ss. 423-455 (ISBN 978-3-406-63310-2).


Tytuł jako szczególne oznaczenie – wybrane aspekty ochrony prawnej, „Studia Prawa Prywatnego” 3(26)-4(27)/2012, ss. 3-31 (ISSN 1895-1279).


Znaczenie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla dochodzenia roszczeń indywidualnych konsumentów w postępowaniu cywilnym (wybrane problemy), Biuletyn Rzeczników Konsumentów 4/2012, ss. 18-22.


Czy e-konsument potrzebuje ochrony? – uwagi na temat polityki konsumenckiej w środowisku elektronicznym, w: M. B. Król (red.), Wzmocnienie obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, Kraków 2012, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 117-128 (ISBN 978-83-60993-92-7).


Common Principles of European IP Law: a Polish Perspective, w: Ansgar Ohly (red.), Common Principles of European Intellectual Property Law, Tübingen 2012, Mohr Siebeck, ss. 189-199 (ISBN 978-3-16-151826-3, ISSN 1860-7306).


Nieuczciwa reklama ekologiczna w prawie polskim i amerykańskim – przegląd regulacji, w: Monika Namysłowska (red.), Reklama. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012, Wolters Kluwer Polska, ss. 378-395 (ISBN 978-83-264-1630-9, ISSN 1897-4392).


Praktyki cenowe przedsiębiorców w ramach sezonowych wyprzedaży towarów – glosa do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo, „Europejski Przegląd Sądowy”, 12/2011, ss. 33-39 (ISSN 1895-0396).


Greenwashing, czyli nierzetelny marketing ekologiczny w prawie amerykańskim, „Radca Prawny” 115-116/2011, ss. 9-15 (ISSN 1230-1426).


Marketing ekologiczny w prawie polskim – przegląd regulacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Prawa Własności Intelektualnej” z. 3 (113) 2011, ss. 143-167 (ISSN 0137-236X).


Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość w świetle przepisów dyrektywy 97/7/WE – glosa do orzeczenia TS z 15.04.2010 r. w sprawie C-511/08 Heinrich Heine GmbH, „Glosa” 1/2011, ss. 99-107 (ISSN 1233-4634).


Podstawowe wiadomości o prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w: Alina Domańska-Baer, Aneta Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Praca zbiorowa, Poznań 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss. 185-202 (ISBN: 978-83-7160-599-4).


Oznaczenia numeryczne jako znaki towarowe – glosa, „Monitor Prawniczy“ 10/2010, ss. 641-643 (ISSN 1230-6509).


Uwagi w sprawie tzw. doktryny „essential facility” oraz relacji miedzy prawem autorskim a prawem konkurencji, w: Krzysztof Lewandowski (red.), Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Poznań, 3 czerwca 2009), Poznań 2009, ss. 147-166 (ISBN 978-83-89430-15-1).


Polityka ochrony konsumentów w Polsce – 20 lat transformacji, w: Łukasz Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, ss. 395-426 (ISBN 978-8-323-22029-9).


Zivil- und strafrechtliche Aspekte des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes in Polen (Cywilno- i karnoprawne aspekty ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem w Polsce), w: Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn, Gerhard Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot Berlin, 2009, ss. 745-760 (ISBN 978-3-428-12705-4).


Kontrola koncentracji w prawie antymonopolowym – obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 9/2008, ss. 13-25 (ISSN 0137-5490).


Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, „Monitor Prawniczy“ dodatek do nru 15/2007, s. 1-40 (ISSN 1230-6509).


Opłaty za przyjęcie towarów do sieci sklepów a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – glosa do wyroku SN z 26.01.2006 r. (II CK 378/05), „Glosa“ 1/2007, ss. 97-110 (ISSN 1233-4634).


Zasada ultima ratio na przykładzie niemieckiego prawa karnego, w: Teresa Dukiet- Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006, ss. 25-34 (ISBN 83-60003-20-3).


Das polnische und deutsche Lauterkeitsrecht auf dem Hintergrund der europäischen Harmonisierungsvorhaben – Beispiel der Richtlinie über Unlautere B2C-Geschäftspraktiken, w: Joanna Długosz, Marcin Witkowski (red.), Perspektiven für Europa – eine neue Öffnung, Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 2006, ss. 95-113 (ISBN 3-61-54674-2).


Юридичні аспекти так званої “війни цін” у польському законодавсті – огляд нормативних актів, „Теорія і практика інтелектуальної власності” (czasopismo Instytutu Naukowo-badawczego do spraw Własności Intelektualnej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy w Kijowie – Науково-дослідний Iнститут Iнтелектуальної Власності, Академія Правових Наук України, Київ), 1/2006, ss. 55-66 (ISSN 2308-0361).


Prawna ochrona symbolu olimpijskiego, „Sport Wyczynowy” (miesięcznik teoretyczno-metodyczny, z. 3-4 (2005), ss. 67-73 (ISSN 0239-4405).


Prawne aspekty tzw. „wojen cenowych” w prawie polskim i niemieckim – przegląd regulacji – cz. II, „Monitor Prawniczy” 9/2005, ss. 447-451 (ISSN 1230-6509).


Prawne aspekty tzw. „wojen cenowych” w prawie polskim i niemieckim – przegląd regulacji – cz. I, „Monitor Prawniczy” 8/2005, ss. 389-393 (ISSN 1230-6509).


Europejskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, z. 89 (2005), ss. 139-188 (ISSN 0137-236X).


Europeizacja prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – przykład Niemiec, „Radca Prawny”, 3/2004, ss. 62-75 (ISSN 1230-1426).


Europeizacja prawa karnego gospodarczego (na przykładzie niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4/2003, ss. 43-53 (ISSN 0035-9629).


Wnioskowy tryb ścigania przestępstw w polskim i niemieckim prawie karnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 4/2001, ss. 89-119 (ISSN 0035-9629).


Wyczerpanie w prawie znaków towarowych a import równoległy – część II: Davidoff‘s COOL WATER – zapach wolnego rynku?, „Radca Prawny”, 6/2001, ss. 81-102 (ISSN 1230-1426).


Wyczerpanie w prawie znaków towarowych a import równoległy – część I: Prezentacja polskich i wspólnotowych uregulowań prawnych, „Radca Prawny“, 5/2001, ss. 77-94 (ISSN 1230-1426).


Modernizacja europejskiego prawa konkurencji. Biała Księga Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 1999, „Państwo i Prawo”, 5/2001, ss. 53-65 (ISSN 0031-0980).


C. Redakcja naukowa

Waltraud Hakenberg, Prawo europejskie, (w serii: Skrypty Becka), Warszawa 2012, C.H. Beck, s. 1-271 (ISBN 978-83-255-0363-5, ISBN e-book 978-83-255-2415-9).


D. Prace przyczynkarskie

Ubezpieczenia w czarterach zagranicznych, „Żagle” 1/2013, ss. 76-79 (ISBN 0860-2670).


O edukacji konsumenckiej wśród prawników – uwag kilka, „Forum Akademickie“ 1/2010, ss. 34-35 (ISSN 1233-0930).


Unlautere Geschäftspraktiken in Polen – zwischen Lauterkeits-, Wettbewerbs- und Verbraucherrecht, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift“ 2/2010, ss. 42-44 (ISSN 1615-9063).


Mieszkanie z dodatkiem gratis – prawne dylematy, „Nieruchomości”, 12/2008, ss. 20-22 (ISSN 1506-2899).


Wyjątkowy wyrok w wyjątkowej sprawie (orzeczenie SPI w sprawie Microsoft), „Prawo europejskie w praktyce” 12 (42) z 2007 r., ss. 35-39 (ISSN 1733-2036).


E. Sprawozdania

Max Planck Institute Conference on Unfair Competition Law, “IIC” (“International Review of Intellectual Property and Competition Law”) 8/2009, ss. 964-968 (ISSN 0018-9855).


Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji a acquis communautaire. Sympozjum naukowe. Berlin, 13-14 listopada 2008 r., (organizator: Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny“ 3/2009, ss. 245-247 (ISSN 0035-9629).


Struktura i następstwa w europejskim prawie konkurencji – studia nad działaniami wykluczającymi oraz pomocą państwa. sprawozdanie z sympozjum (Hamburg, 23–24.1.2009 r.), (organizator: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) „Monitor Prawniczy” 11/2009, ss. 609-611 (ISSN 0035-9629).


Magdalena Gromaszek, Marcin Rogowski, Łukasz Słomczyński (współautorzy), Sprawozdanie z „Central and Eastern European Seminar for IP and Competition Law”, Poznań, 23-24.03.2007 (organizatorzy: Igor B. Nestoruk, AIPPI, DPJV), „Monitor Prawniczy” 14/2007, ss. 813-816 (ISSN 1230-6509).


Marcin Rogowski (współautor), Zapowiedź „Central and Eastern European Seminar for IP and Competition Law”, Poznań, 23-24.03.2007 (organizatorzy: Igor B. Nestoruk, AIPPI, DPJV), „Monitor Prawniczy” 5/2007, s. 227 (ISSN 1230-6509).


F. Recenzje

Rezension: Monika Namysłowska, Czarna lista [Die schwarze Liste] (2014), „Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht (euvr)/Journal of European Consumer and Market Law”, 3 (3) 2014, ss. 208-209 (ISSN 2191-3412).


Frauke Henning-Bodewig, Unfair Competition Law. European Union and Member States International Competition Law Series, „Europejski Przegląd Sądowy”, 1/2008, ss. 61-62 (ISSN 1895-0396).


 

 

G. Tłumaczenia

Manfred Dauses, Konstytucja dla Europy – konstytucja bez państwa?, „Lingua Legis” kwiecień 2006 (13), ss. 73-83 (ISSN 1231-5370); także „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2/2005, ss. 5-17 (ISSN 0035-9629).


Prof. Dr. iur. Jörn Eckert (Uniwersytet w Kilonii), Reparacje wojenne a rezygnacja z nich – niemiecko-polskie stosunki z perspektywy historyczno-prawnej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2/2005, ss. 19-31 (ISSN 0035-9629).


Prof. Dr. Dr. h.c. Marcus Lutter (uniwersytet w Bonn), Corporate governance w Niemczech i w Europie, „Przegląd Prawa Handlowego”, 4/2003, ss. 4-9 (ISSN 1230-2996).


Prof. Dr. Dr. hc mult. Hans Joachim Hirsch (Uniwersytet w Kolonii), W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1/2002, ss. 1-19 (ISSN 0035-9629).


Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred A. Dauses (Uniwersytet w Bambergu), Prawo Wspólnot Europejskich i prawo niemieckie w świetle niemieckiego porządku konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Europejskiego”, 1(4)1998, ss. 23-34 (ISSN 1427-0552).


 

 

H. Wypowiedzi prasowe

„Gwiezdne wojny” patentowe. Jak prawo chroni Dartha Vadera i spółkę?, wywiad (autor: red. Tomasz Jurczak), Gazeta Prawna.pl, 15 grudnia 2016 r.


Pudel w cieniu Pumy: „Pasożytnictwo” czy parodiowanie znaków towarowych, wywiad (autor: Tomasz Jurczak), Gazeta Prawna.pl, 20 kwietnia 2015 r.


Je Suis Charlie, Pokolenie JPII, Polska Walcząca: Spekulacja znakiem towarowym, wywiad (autor: Tomasz Jurczak), Gazeta Prawna.pl, 12 luty 2015 r.


Stawiasz altanę w ogrodzie? Spytaj dewelopera o zgodę lub zapłacisz karę, wywiad (autor: Tomasz Jurczak), Gazeta Prawna.pl, 31 grudnia 2014 r.


Ekspert: nowa umowa międzyrządowa UE na razie wizją polityczną, wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej, Gazeta.pl, 2 grudnia 2011 r.


EKSPERT WYJAŚNIA: Gdy kupujący odstępuje od umowy, należy mu się zwrot kosztów dostawy, Gazeta Prawna.pl, artykuł z 9 października 2010 r.


OKIEM PRAKTYKA: Przedsiębiorcy muszą rozważyć praktykę prowadzenia sporów, „Gazeta Prawna” Nr 181 (2051) z 18 września 2007 r. (ISSN 2080-6744).


Samochodowe części zapasowe wyjdą spod ochrony?, „Gazeta Prawna” Nr 237 (1346) z 6 grudnia 2004 r., s. 27 (ISSN 2080-6744).


Znak olimpijski. Kolorowe koła pod ochroną, „Gazeta Prawna” Nr 160 (1269) z 17 sierpnia 2004 r., s. 20 (ISSN 2080-6744).


Zobacz: AKTUALNOŚCI

 

I. Udział w konferencjach

Zobacz: AKTUALNOŚCI

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!