KN-02-1800x450_EN_2
KN-01-1800x450_EN_2

PUBLICATIONS

Dr Igor B. Nestoruk has authored dozens of publications on competition law, intellectual property law and consumer law in the context of national, EU and foreign regulations.
They were published by prestigious publishing houses in Poland (e.g. C.H. Beck Warsaw, Wolters Kluwer Warsaw) and abroad (Verlag C. H. Beck Munich, C. F. Müller Verlag Heidelberg, Duncker&Humblot Berlin, Hart Publishing Oxford, LexisNexis Paris, Mohr Siebeck Tübingen, Nomos Verlag Baden-Baden, Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt am Main, Law Press China Beijing).
Texts authored by Dr Igor B. Nestoruk came out in Polish, English, German and Chinese as books, book chapters, research papers, guides, commentaries or reviews. There were interviews with Dr Igor B. Nestoruk published in professional journals, e.g. in “Gazeta Prawna”, and his opinions were quoted from news bulletins, e.g. of the Polish Press Agency, in nationwide media such as “Gazeta Wyborcza”, “Bankier. pl” or “TVN 24 BiŚ”.

A. Books

Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej. Repetytorium (Testy. Kazusy. Tablice), Warsaw 2011, C.H. Beck (ISBN 978-83-255-2692-4).


Igor B. Nestoruk (ed.), Mateusz Pietraszewski, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Przewodnik dla przedsiębiorców, Wrocław 2011, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, publikacja elektroniczna, pp. 1-109 (ISBN 978-83-61370-60-4).


Konkurencja na rynkach lokalnych wraz z wybranym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warsaw 2009 (na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), publikacja elektroniczna (ISBN 978-83-60632-37-6).


Prawo konkurencji. Repetytorium (Testy. Kazusy. Tablice), Warsaw 2008, C.H. Beck (ISBN 978-83-7483-689-0).


Marian Kępiński, Aurelia Nowicka [co-authors], Kapitel 9: Polen, in. Hanns Ullrich, Mathias Lejeune (ed.), Der internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem Recht, 2nd ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2006, pp. 993-1050 (ISBN 978-3-8005-1345-1).


Strafrechtliche Aspekte des unlauteren Wettbewerbs (Strafrecht und Schutz der Wirtschaftsordnung), Heidelberg 2003, C.F. Müller Verlag (ISBN 3-8114-5219-3).


B. RESEARCH PAPERS

Zakazy praktyk marketingowych w obrocie podręcznikami szkolnymi — uwagi na tle obowiązującej regulacji [Prohibited marketing practices in the trade of schoolbooks in Poland: comments on the applicable regulation], „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 11/2019, p. 30-40 (ISSN: 0137-5490).

.


Pologne, in: Pierre Greffe (ed.), Le droit de la communication. Droit français – Union européenne – Suisse, 12th ed., Paris 2016, Lexis Nexis, pp. 511-532 (ISBN 978-2-7110-2351-6).


Wybrane problemy harmonizacji prawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa na tle unijnej dyrektywy know-how [Selected questions concerning the harmonisation of the legal protection of business secrets in the EU know-how directive], in: Alicja Adamczak (ed.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, Wolters Kluwer Polska, p. 657-676 (ISBN: 978-83-8124-769-6).


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Rumunii i Bułgarii – prezentacja obowiązujących rozwiązań ustawowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, z. 77 (2001), pp. 187-256 (ISSN 0137-236X).


Dreifacher pauschaler Schadensersatz im polnischen Urheberrecht aus verfassungsrechtlicher Perspektive, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil“ 1/2017, pp. 11-17 (ISSN 0435-8600).


Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle nowych typów deliktów nazwanych – quo vadis u.z.n.k.?, in: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Piotr Wasilewski, Jakub Chwalba (ed.), Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warsaw 2018, Wolters Kluwer, pp. 451-467 (ISBN 9788381244121).


Die Vereinbarkeit des pauschalen Schadensersatzes mit der Durchsetzungsrichtlinie – Vorabentscheidungsersuchen des polnischen Obersten Gerichts, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil“ 4/2016, pp. 332-336 (ISSN 0435-8600).


Pologne, in: Pierre Greffe (ed.), Le droit de la communication. Droit français – Union européenne – Suisse, 12th ed., Paris 2016, Lexis Nexis, pp. 511-532 (ISBN 978-2-7110-2351-6).


Das Verbot der sog. „Regalmiete“ im polnischen Lauterkeitsrecht – eine verfassungsrechtliche Perspektive, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil“ 11/2015, pp. 1015-1023 (ISSN 0435-8600).


Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych, in. Justyna Ożegalska-Trybalska, Dariusz Kasprzycki (ed.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warsaw 2015, Wolters Kluwer, pp. 401-423 (ISBN 978-83-264-8255-7).


Poland: The Impact of the UCP Directive on National Contract and Tort Law, “Journal of European Consumer and Market Law” 5/2015, pp. 198-204 (ISSN 2191-3412).


„Zła wiara” jako kryterium rozstrzygania sporów dotyczących nazw domenowych na przykładzie ACPA oraz UDRP, in. Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski (ed.), Własność intelektualna w obrocie elektronicznym. Zarys Prawa Własności Intelektualnej pod red. nauk. Mariana Kępińskiego, t. 5, Warsaw 2015, C.H. Beck, pp. 189-207 (ISBN 978-83-255-7570-0).


Swoboda dostępu do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście zakazu „opłat półkowych” – stan aktualny, „Przegląd Prawa Handlowego” 3/2015, pp. 25-32 (ISSN 1230-2996).


Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa (cz. 2), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2/2015, pp. 13-19 (ISSN 0137-5490).


Nazwy prawnie zastrzeżone w działalności prowadzonej na rynku finansowym – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa (cz. 1), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1/2015, pp. 18-26 (ISSN 0137-5490).


Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2 (124) 2014, pp. 91-111 (ISSN 1689-7080).


Nazwy rodzajowe na rynku usług leczniczych oraz farmaceutycznych – z problematyki ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 5/2014, pp. 10-17 (ISSN 1230-2996).


Projekt dyrektywy harmonizującej krajowe przepisy służące dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego prawa konkurencji, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1/2014, pp. 181-224 (ISSN 1230-7173).


Effects doctrine a la européenne – rozważania na tle art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rzym II, in. Marcin Krzymuski, Marcin Margoński (ed.), Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warsaw 2014, C.H. Beck, pp. 215-238 (ISBN 978-83-255-6166-6).


Nazwy prawnie zastrzeżone, in. Marian Kępiński (ed.), Prawo konkurencji. Tom 15 (§ 32). System Prawa Prywatnego, Warsaw 2014, C.H. Beck, pp. 232-243 (ISBN 978-83-255-5216-9).


Tytuł jako szczególne oznaczenie, in. Marian Kępiński (ed.), Prawo konkurencji. Tom 15 (§ 31). System Prawa Prywatnego, Warsaw 2014, C.H. Beck, pp. 215-231 (ISBN 978-83-255-5216-9).


Podstawowe wiadomości o prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, in. Alina Domańska-Baer, Aneta Suchoń (ed.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Praca zbiorowa, 2nd ed., Poznań 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pp. 195-212 (ISBN 978-83-7160-724-0).


Prawo właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji – uwagi na tle przepisów rozporządzenia Rzym II, in. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc (ed.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warsaw 2013, Wolters Kluwer Polska, pp. 691-710 (ISBN 978-83-264-4003-8).


Report: Poland, in. Frauke Henning-Bodewig (ed.), International Handbook on Unfair Competition, Monachium 2013, C.H. Beck-Hart-Nomos, pp. 423-455 (ISBN 978-3-406-63310-2).


Tytuł jako szczególne oznaczenie – wybrane aspekty ochrony prawnej, „Studia Prawa Prywatnego” 3(26)-4(27)/2012, pp. 3-31 (ISSN 1895-1279).


Znaczenie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla dochodzenia roszczeń indywidualnych konsumentów w postępowaniu cywilnym (wybrane problemy), Biuletyn Rzeczników Konsumentów 4/2012, pp. 18-22.


Czy e-konsument potrzebuje ochrony? – uwagi na temat polityki konsumenckiej w środowisku elektronicznym, in. M. B. Król (ed.), Wzmocnienie obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, Kraków 2012, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 117-128 (ISBN 978-83-60993-92-7).


Common Principles of European IP Law: a Polish Perspective, in. Ansgar Ohly (ed.), Common Principles of European Intellectual Property Law, Tübingen 2012, Mohr Siebeck, pp. 189-199 (ISBN 978-3-16-151826-3, ISSN 1860-7306).


Nieuczciwa reklama ekologiczna w prawie polskim i amerykańskim – przegląd regulacji, in. Monika Namysłowska (ed.), Reklama. Zagadnienia prawne, Warsaw 2012, Wolters Kluwer Polska, pp. 378-395 (ISBN 978-83-264-1630-9, ISSN 1897-4392).


Praktyki cenowe przedsiębiorców w ramach sezonowych wyprzedaży towarów – glosa do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo, „Europejski Przegląd Sądowy”, 12/2011, pp. 33-39 (ISSN 1895-0396).


Greenwashing, czyli nierzetelny marketing ekologiczny w prawie amerykańskim, „Radca Prawny” 115-116/2011, pp. 9-15 (ISSN 1230-1426).


Marketing ekologiczny w prawie polskim – przegląd regulacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Prawa Własności Intelektualnej” z. 3 (113) 2011, pp. 143-167 (ISSN 0137-236X).


Ochrona konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość w świetle przepisów dyrektywy 97/7/WE – glosa do orzeczenia TS z 15.04.2010 r. w sprawie C-511/08 Heinrich Heine GmbH, „Glosa” 1/2011, pp. 99-107 (ISSN 1233-4634).


Podstawowe wiadomości o prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, in. Alina Domańska-Baer, Aneta Suchoń (ed.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Praca zbiorowa, Poznań 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pp. 185-202 (ISBN: 978-83-7160-599-4).


Oznaczenia numeryczne jako znaki towarowe – glosa, „Monitor Prawniczy“ 10/2010, pp. 641-643 (ISSN 1230-6509).


Uwagi w sprawie tzw. doktryny „essential facility” oraz relacji miedzy prawem autorskim a prawem konkurencji, in. Krzysztof Lewandowski (ed.), Prawo autorskie a prawo konkurencji. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Poznań, 3 czerwca 2009), Poznań 2009, pp. 147-166 (ISBN 978-83-89430-15-1).


Polityka ochrony konsumentów w Polsce – 20 lat transformacji, in. Łukasz Pohl (ed.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, pp. 395-426 (ISBN 978-8-323-22029-9).


Zivil- und strafrechtliche Aspekte des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutzes in Polen, in. Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn, Gerhard Wolf (ed.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot Berlin, 2009, pp. 745-760 (ISBN 978-3-428-12705-4).


Kontrola koncentracji w prawie antymonopolowym – obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 9/2008, pp. 13-25 (ISSN 0137-5490).


Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, „Monitor Prawniczy“ dodatek do nru 15/2007, s. 1-40 (ISSN 1230-6509).


Opłaty za przyjęcie towarów do sieci sklepów a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – glosa do wyroku SN z 26.01.2006 r. (II CK 378/05), „Glosa“ 1/2007, pp. 97-110 (ISSN 1233-4634).


Zasada ultima ratio na przykładzie niemieckiego prawa karnego, in. Teresa Dukiet- Nagórska (ed.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006, pp. 25-34 (ISBN 83-60003-20-3).


Das polnische und deutsche Lauterkeitsrecht auf dem Hintergrund der europäischen Harmonisierungsvorhaben – Beispiel der Richtlinie über Unlautere B2C-Geschäftspraktiken, in. Joanna Długosz, Marcin Witkowski (ed.), Perspektiven für Europa – eine neue Öffnung, Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 2006, pp. 95-113 (ISBN 3-61-54674-2).


Юридичні аспекти так званої “війни цін” у польському законодавсті – огляд нормативних актів, „Теорія і практика інтелектуальної власності” (czasopismo Instytutu Naukowo-badawczego do spraw Własności Intelektualnej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy w Kijowie – Науково-дослідний Iнститут Iнтелектуальної Власності, Академія Правових Наук України, Київ), 1/2006, pp. 55-66 (ISSN 2308-0361).


Prawna ochrona symbolu olimpijskiego, „Sport Wyczynowy” (miesięcznik teoretyczno-metodyczny, z. 3-4 (2005), pp. 67-73 (ISSN 0239-4405).


Prawne aspekty tzw. „wojen cenowych” w prawie polskim i niemieckim – przegląd regulacji – cz. II, „Monitor Prawniczy” 9/2005, pp. 447-451 (ISSN 1230-6509).


Prawne aspekty tzw. „wojen cenowych” w prawie polskim i niemieckim – przegląd regulacji – cz. I, „Monitor Prawniczy” 8/2005, pp. 389-393 (ISSN 1230-6509).


Europejskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, z. 89 (2005), pp. 139-188 (ISSN 0137-236X).


Europeizacja prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – przykład Niemiec, „Radca Prawny”, 3/2004, pp. 62-75 (ISSN 1230-1426).


Europeizacja prawa karnego gospodarczego (na przykładzie niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, 4/2003, pp. 43-53 (ISSN 0035-9629).


Wnioskowy tryb ścigania przestępstw w polskim i niemieckim prawie karnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 4/2001, pp. 89-119 (ISSN 0035-9629).


Wyczerpanie w prawie znaków towarowych a import równoległy – część II: Davidoff‘s COOL WATER – zapach wolnego rynku?, „Radca Prawny”, 6/2001, pp. 81-102 (ISSN 1230-1426).


Wyczerpanie w prawie znaków towarowych a import równoległy – część I: Prezentacja polskich i wspólnotowych uregulowań prawnych, „Radca Prawny“, 5/2001, pp. 77-94 (ISSN 1230-1426).


Modernizacja europejskiego prawa konkurencji. Biała Księga Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 1999, „Państwo i Prawo”, 5/2001, pp. 53-65 (ISSN 0031-0980).


C. SCIENTIFIC EDITIONS

Waltraud Hakenberg, Prawo europejskie, (w serii: Skrypty Becka), Warsaw 2012, C.H. Beck, s. 1-271 (ISBN 978-83-255-0363-5, ISBN e-book 978-83-255-2415-9).


D. CONTRIBUTIONS

Ubezpieczenia w czarterach zagranicznych, „Żagle” 1/2013, pp. 76-79 (ISBN 0860-2670).


O edukacji konsumenckiej wśród prawników – uwag kilka, „Forum Akademickie“ 1/2010, pp. 34-35 (ISSN 1233-0930).


Unlautere Geschäftspraktiken in Polen – zwischen Lauterkeits-, Wettbewerbs- und Verbraucherrecht, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift“ 2/2010, pp. 42-44 (ISSN 1615-9063).


Mieszkanie z dodatkiem gratis – prawne dylematy, „Nieruchomości”, 12/2008, pp. 20-22 (ISSN 1506-2899).


Wyjątkowy wyrok w wyjątkowej sprawie (orzeczenie SPI w sprawie Microsoft), „Prawo europejskie w praktyce” 12 (42) z 2007 r., pp. 35-39 (ISSN 1733-2036).


E. REPORTS

Max Planck Institute Conference on Unfair Competition Law, “IIC” (“International Review of Intellectual Property and Competition Law”) 8/2009, pp. 964-968 (ISSN 0018-9855).


Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji a acquis communautaire. Sympozjum naukowe. Berlin, 13-14 listopada 2008 r., (organizator: Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny“ 3/2009, pp. 245-247 (ISSN 0035-9629).


Struktura i następstwa w europejskim prawie konkurencji – studia nad działaniami wykluczającymi oraz pomocą państwa. sprawozdanie z sympozjum (Hamburg, 23–24.1.2009 r.), (organizator: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) „Monitor Prawniczy” 11/2009, pp. 609-611 (ISSN 0035-9629).


Magdalena Gromaszek, Marcin Rogowski, Łukasz Słomczyński [co-authors], Sprawozdanie z „Central and Eastern European Seminar for IP and Competition Law”, Poznań, 23-24.03.2007 (organizatorzy: Igor B. Nestoruk, AIPPI, DPJV), „Monitor Prawniczy” 14/2007, pp. 813-816 (ISSN 1230-6509).


Marcin Rogowski (współautor), Zapowiedź „Central and Eastern European Seminar for IP and Competition Law”, Poznań, 23-24.03.2007 (organizatorzy: Igor B. Nestoruk, AIPPI, DPJV), „Monitor Prawniczy” 5/2007, s. 227 (ISSN 1230-6509).


F. REVIEWS

Rezension: Monika Namysłowska, Czarna lista [Die schwarze Liste] (2014), „Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht (euvr)/Journal of European Consumer and Market Law”, 3 (3) 2014, pp. 208-209 (ISSN 2191-3412).


Frauke Henning-Bodewig, Unfair Competition Law. European Union and Member States International Competition Law Series, „Europejski Przegląd Sądowy”, 1/2008, pp. 61-62 (ISSN 1895-0396).


G. TRANSLATIONS

Manfred Dauses, Konstytucja dla Europy – konstytucja bez państwa?, „Lingua Legis” kwiecień 2006 (13), pp. 73-83 (ISSN 1231-5370); także „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2/2005, pp. 5-17 (ISSN 0035-9629).


Prof. Dr. iur. Jörn Eckert (Uniwersytet w Kilonii), Reparacje wojenne a rezygnacja z nich – niemiecko-polskie stosunki z perspektywy historyczno-prawnej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2/2005, pp. 19-31 (ISSN 0035-9629).


Prof. Dr. Dr. h.c. Marcus Lutter (uniwersytet w Bonn), Corporate governance w Niemczech i w Europie, „Przegląd Prawa Handlowego”, 4/2003, pp. 4-9 (ISSN 1230-2996).


Prof. Dr. Dr. hc mult. Hans Joachim Hirsch (Uniwersytet w Kolonii), W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1/2002, pp. 1-19 (ISSN 0035-9629).


Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred A. Dauses (Uniwersytet w Bambergu), Prawo Wspólnot Europejskich i prawo niemieckie w świetle niemieckiego porządku konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Europejskiego”, 1(4)1998, pp. 23-34 (ISSN 1427-0552).


H. PRESS COMMENTS

Pudel w cieniu Pumy: „Pasożytnictwo” czy parodiowanie znaków towarowych, wywiad (autor: Tomasz Jurczak), Gazeta Prawna.pl, 20 kwietnia 2015 r.


Je Suis Charlie, Pokolenie JPII, Polska Walcząca: Spekulacja znakiem towarowym, wywiad (autor: Tomasz Jurczak), Gazeta Prawna.pl, 12 luty 2015 r.


“Gwiezdne wojny” patentowe. Jak prawo chroni Dartha Vadera i spółkę?, an interview by Tomasz Jurczak – Gazeta Prawna.pl, 15 December 2016


Pudel w cieniu Pumy: „Pasożytnictwo” czy parodiowanie znaków towarowych, an interview by Tomasz Jurczak – Gazeta Prawna.pl, 20 April 2015


Je Suis Charlie, Pokolenie JPII, Polska Walcząca: Spekulacja znakiem towarowym, an interview by Tomasz Jurczak – Gazeta Prawna.pl, 12 February 2015


Stawiasz altanę w ogrodzie? Spytaj dewelopera o zgodę lub zapłacisz karę, an interview Tomasz Jurczak – Gazeta Prawna.pl, 31 December 2014


Ekspert: nowa umowa międzyrządowa UE na razie wizją polityczną, expert input for the Polish Press Agency, Gazeta.pl, 2 December 2011


EKSPERT WYJAŚNIA: Gdy kupujący odstępuje od umowy, należy mu się zwrot kosztów dostawy, expert input in Gazeta Prawna.pl, 9 October 2010


OKIEM PRAKTYKA: Przedsiębiorcy muszą rozważyć praktykę prowadzenia sporów, expert input in „Gazeta Prawna” No. 181 (2051), 18 September 2007 (ISSN 2080-6744).


Samochodowe części zapasowe wyjdą spod ochrony?, expert input in „Gazeta Prawna” No. 237 (1346), 6 December 2004, p. 27 (ISSN 2080-6744).


Znak olimpijski. Kolorowe koła pod ochroną, expert input in „Gazeta Prawna” No. 160 (1269), 17 August 2004, p. 20 (ISSN 2080-6744).


See more: NEWS

I. SEMINARS AND CONFERENCES

See more: NEWS

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!