„25 lat nieuczciwej konkurencji” – konferencja

16 kwietnia 1993 r. Sejm RP uchwalił pierwszą w okresie powojennym ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zob.: ISAP). 25 lat obowiązywania tego aktu prawnego stało się okazją do zorganizowania konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie to zgromadziło szerokie grono teoretyków oraz praktyków prawa konkurencji, którzy dyskutowali na temat kluczowych zagadnień towarzyszących stosowaniu tej ustawy. Obok klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 omówiono szczególne postaci czynów nieuczciwej konkurencji, takie jak nieuczciwe naśladownictwo czy ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Odrębny panel poświęcono środkom ochrony prawnej, w tym w szczególności roszczeniom odszkodowawczym.

Dr Nestoruk wygłosił referat na temat „Przesłanki klauzuli generalnej oraz jej relacji do przepisów szczególnych”. Podkreślił w nim potrzebę nowego spojrzenia na rolę klauzuli generalnej na tle całej ustawy godzącego zarówno tendencje widoczne w otwartej gospodarce rynkowej, jak i specyfikę krajowych doświadczeń w tworzeniu przepisów służących zwalczaniu przejawów nieuczciwego współzawodnictwa rynkowego.

Zob. PUBLIKACJE: Główne kierunki rozwoju ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…

Tags: , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!