Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu dzisiejszym Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tekst: ISAP).

Zgodnie z jej projektem celem tej ustawy ma być „wyeliminowanie z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.”. Jak wskazał projektodawca (Ministerstwo Rolnictwa) regulowany „obszar aktywności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem żywnościowym kraju przez co ma również wymiar społeczny.”

Centralne miejsce w ustawie zajmuje zakaz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Odnosi się on do relacji umownych między dostawcami i nabywcami produktów rolnych lub spożywczych, co czyni decyduje o sektorowym charakterze regulacji. Jednocześnie zaproponowano w nim progi obrotowe poniżej których stosowanie ustawy będzie wyłączone.

Kompetencje w ramach egzekwowania zakaz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową ustawa przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes Urzędu”). Tym samym projekt dostosowuje narzędzia prawne o charakterze administracyjnym znane już z obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst: ISAP). Dotyczy to zarówno rodzajów postępowań (np. wyjaśniające, kontrolne), decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu, a także sankcji. W tym ostatnim przypadku w ustawie posłużono się instrumentem kary pieniężnej nakładanej zarówno na przedsiębiorcę (dostawcę lub nabywcę), ale także na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy (np. członka zarządu).

Zob. AKTUALNOŚCI: Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu…

Tags: , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!