Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w Sejmie

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Ten obszar aktywności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem żywnościowym kraju przez co ma również wymiar społeczny.” To cytat otwierający uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, który właśnie trafił do Sejmu.

Prace nad tym ważnym – nie tylko z perspektywy branży rolno-spożywczej – projektem zainicjowane przez Ministerstwo Rolnictwa weszły tym samym w zaawansowaną fazę legislacyjną.

Centralne miejsce w projekcie zajmuje zakaz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Odnosi się on do relacji umownych między dostawcami i nabywcami produktów rolnych lub spożywczych, co czyni decyduje o sektorowym charakterze regulacji. Jednocześnie zaproponowano w nim progi obrotowe poniżej których stosowanie ustawy będzie wyłączone.

Kompetencje w ramach egzekwowania zakaz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową projekt przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes Urzędu”). Tym samym projekt dostosowuje narzędzia prawne o charakterze administracyjnym znane już z obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst: ISAP). Dotyczy to zarówno rodzajów postępowań (np. wyjaśniające, kontrolne), decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu, a także sankcji. W tym ostatnim przypadku w projekcie posłużono się instrumentem kary pieniężnej nakładanej zarówno na przedsiębiorcę (dostawcę lub nabywcę), ale także na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy (np. członka zarządu).

Projekt ustawy będzie procedowany jako druk nr 790 – zob. przebieg procesu legislacyjnego na stronach Sejmu.

Tags: , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!