„Mała rewolucja” w polskim prawie znaków towarowych – procedura sprzeciwowa

W dniu dzisiejszym w życie wchodzą przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (tekst: ISAP). W zakresie regulacji dotyczącej krajowych znaków towarowych najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego modelu postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. W miejsce dotychczasowego tzw. systemu badawczego, w którym to na Urzędzie Patentowym RP spoczywał obowiązek przeprowadzenia badania zgłoszonego znaku uwzględniającego przeszkody bezwzględne oraz przeszkody względne do udzielenia prawa ochronnego, wprowadzony zostaje tzw. system sprzeciwowy. Zasadniczym elementem takiego systemu jest przyznanie podmiotowi uprawnionemu do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawnionemu z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego prawa do wniesienia w ściśle określonym terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego opartego na przeszkodach względnych do udzielenia prawa ochronnego.

Polskie prawo przyjmuje zatem instytucję znaną i szeroko stosowaną w większości systemów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej a także w w samej Unii w przypadku ochrony unijnych znaków towarowych w trakcie procedur prowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Obok zwiększonej harmonizacji w zakresie działalności urzędów krajowych ds. własności przemysłowej w UE powyższa zmiana ma także pomóc w usprawnieniu (przyspieszeniu) systemu rejestracji znaków, a także obniżyć koszty jego funkcjonowania.

Jednocześnie system zgłoszeniowy na samych zainteresowanych przedsiębiorców przenosi ciężar poprawnego dbania o własne interesy w zakresie zarządzania prawami własności przemysłowej. Uważne śledzenie zachować podmiotów potencjalnie naruszających cudze prawa do znaków będzie musiało zostać powiązane z umiejętnym wykorzystywaniem procedury sprzeciwowej, tak by już na tym etapie chronić własne znaki towarowe przed naruszeniami ze strony nieuczciwych konkurentów.

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!