Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (UHRW) staje się Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Wchodzi w życie od dawna zapowiadana i oczekiwana reforma unijnego (jednolitego) prawa znaków towarowych. Od dzisiaj Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zmienia swoją nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej” (EUIPO), a dotychczasowy „wspólnotowy znak towarowy” będziemy odtąd nazywali „znakiem towarowym Unii Europejskiej” lub „unijnym znakiem towarowym”.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (tekst: EUR-lex). Nie mają one oczywiście wyłącznie charakteru terminologicznego. Dotyczą one całego szeregu dotychczasowych przepisów i służą głównie potrzebie modernizacji systemu znaków towarowych w Unii czy wprowadzeniu skuteczniejszych narzędzi zwalczania procederu podrabiania towarów.

Przykładowo w zakresie ograniczeń skutków unijnego znaku towarowego w preambule ww. rozporządzenia wskazano, że używanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu ekspresji artystycznej należy uznać za uczciwe, o ile jest ono jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Nową, szczególnie interesującą z rynkowego punktu widzenia kategorią znaków przewidzianą w ww. rozporządzeniu są natomiast unijne znaki certyfikujące. Mają one zapewnić instytucjom lub organizacjom certyfikującym możliwość zezwalania uczestnikom systemu certyfikacji na używanie znaku jako oznaczenia dla towarów lub usług spełniających wymogi w zakresie certyfikacji.

Zmiany objęły także dotychczasowy system opłat pobieranych na rzecz Urzędu, który ma zasadnicze znaczenie wysokości dla funkcjonowania unijnego znaku towarowego. Zasadniczo obniżone zostały opłaty za przedłużenie praw wyłącznych, wzrosły natomiast opłaty przewidziane za zgłoszenie znaku obejmujące 3 i więcej klasy towarów. EUIPO chce w ten sposób uczynić nową strukturę opłat atrakcyjniejszą dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw a także zapewnić, by prawa właścicieli unijnych znaków towarowych były skutecznie egzekwowane w państwach członkowskich.

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!