Nie tylko dla konsumentów – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Wchodzi w życie kolejna w ostatnim czasie nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst: ISAP) wynikająca z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (tekst: ISAP).

Główne cele tej nowelizacji sprowadzają się do wzmocnienia ochrony zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności na rynku usług finansowych oraz zmiany dotychczasowego systemu kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami, przez powierzenie jej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wejście w życie nowych przepisów będzie oznaczało możliwość zastosowania wobec przedsiębiorców całego szeregu nowych narzędzi prawnych przekazanych głównie do kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W uzasadnieniu do projektu ustawy (tekst: druk sejmowy nr 3662) wskazano w tym zakresie m.in. następujące rozwiązania:
a) zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów, lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru,
b) instytucja decyzji tymczasowych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
c) prewencyjny tryb występowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedsiębiorców,
d) możliwość dokonywania czynności zmierzających do dokonania zakupu towaru (tzw. „tajemniczy klient”),
e) możliwość nieodpłatnej publikacji komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów i ostrzeżeń publicznych oraz przedstawiania sądom, jeżeli przemawia za tym interes publiczny, istotnego poglądu w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Zob. AKTUALNOŚCI: Tajemniczy klient wkrótce na zakupach…

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!