Odszkodowania ryczałtowe za naruszenie praw autorskich przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (sprawa C-367/15)

Rozpoznając skargę kasacyjną w postępowaniu toczącym się z powództwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przeciwko operatorowi sieci kablowej Sąd Najwyższy (sygn. akt V CSK 41/14) postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu dwa pytania prejudycjalne dotyczące interpretacji art. 13 dyrektywy 2004/48 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania prawa własności intelektualnej (tekst: Eur-Lex). Odnoszą się one do możliwości zasądzania odszkodowań ryczałtowych przewidzianych w art. 79 ust. 1 pkt 3 b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst: ISAP) „w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu” (sprawa C-367/15)

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!