Roszczenia odszkodowawcze w związku z kartelami – private enforcement ad portas

Po ponad 10 latach prac zainicjowanych przez Komisję Europejską 26 listopada br. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349, s. 1, EUR-Lex). Jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych powinno nastąpić do dnia 27 grudnia 2016 r. Istotnym bodźcem do prac nad dyrektywą były orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in.: z 20 września 2001 r. w sprawie C-453/99 Courage i Crehan, z 13 lipca 2006 r. w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04 Manfredi, a ostatnio z 6 czerwca 2013 r. w sprawie C-536/11 Bundeswettbewerbsbehörde przeciwko Donau Chemie AG i in. Zobacz także PUBLIKACJE: Projekt dyrektywy harmonizującej krajowe przepisy służące dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego prawa konkurencji, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1/2014, ss. 181-224 (ISSN 1230-7173).

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!