Ochrona przed nieuczciwą konkurencją – stan obecny i perspektywy

Po pierwsze: nowe, coraz bardziej rozbudowane przepisy służące ochronie konsumentów będących „słabszą stroną” w umowach zawieranych z przedsiębiorcami. Po drugie” „dobrobyt konsumentów” jako cel regulacji antymonopolowych. Po trzecie: dostępność narzędzi prawa własności intelektualnej w walce z pasożytniczym naśladownictwem czy naruszaniem renomy produktów i firm. Czy wobec tego szczególne przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych są jeszcze potrzebne? To pytanie stanowi przewodni temat seminarium Why Specific Rules on Unfair Trade Practices? odbywającego się w Berlinie w dniach 9-11 października 2014 r., zorganizowanego przez Instytut im. Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji (Max Planck Institute for Innovation and Competition).

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!