Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym – projekt unijnej dyrektywy

Komisja Europejska ogłosiła właśnie projekt nowej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.
Zasadniczym celem planowanej regulacji dopasowanie obowiązujących w prawie unijnym przepisów zakresie praw autorskich i praw pokrewnych do postępującego rozwoju technologii cyfrowych (tekst: Eur-Lex).

Na poziomie najbardziej ogólnym projekt odnosi się do następujących dziedzin: cyfrowe i transgraniczne sposoby korzystania w dziedzinie edukacji, eksploracja tekstów i danych w dziedzinie badań naukowych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest zagwarantowanie legalności niektórych sposobów korzystania z utworów w tych dziedzinach, w tym także w sytuacjach transgranicznych.

W tym celu w projekcie przewidziano przepisy służące dostosowaniu dotychczasowych wyjątków i ograniczeń do otoczenia cyfrowego oraz transgranicznego. Kolejna grupa proponowanych przepisów odnosi się do zapewnienia szerszego dostępu do treści. Konkretne rozwiązania dotyczą korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym przez instytucje dziedzictwa kulturowego oraz dostępu do utworów audiowizualnych na platformach wideo na żądanie (VOD). Wreszcie odrębną grupę stanowią postanowienia dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynku w zakresie praw autorskich. Komisja proponuje tutaj regulację wzmacniającą sytuację prawną wydawców publikacji prasowych, a obok niej rozwiązanie dotyczące niektórych sposobów korzystania z treści chronionych przez serwisy internetowe oraz zapewniające godziwe wynagrodzenie autorów i wykonawców dostawców usług społeczeństwa informacyjnego.

W świetle obecnej pozycji takich serwisów społecznościowych jak choćby „Google” czy „Facebook” szczególnie ta ostatnie propozycje będą z pewnością przedmiotem żywej debaty.

Zob. AKTUALNOŚCI: Konferencja “IT&IP Law School Poznań 2016”…

Tags: , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!