Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – nowa ustawa i nowe obowiązki przedsiębiorców

Dla zapewnienia konsumentom skutecznych narzędzi egzekwowania ich praw szczególnie istotna jest dostępność alternatywnych w stosunku do tradycyjnych instrumentów rozstrzygania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą wynikających z zawartej z konsumentem umowy (tzw. spory konsumenckie).

W Dzienniku Ustaw ukazał się właśnie tekst uchwalonej w dniu 23 września 2016 r. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tekst: ISAP), która ustanawia nowoczesną regulację w tym właśnie zakresie.

Obowiązujące w polskim prawie liczne przepisy dotyczące pozasądowych trybów rozstrzygania sporów konsumenckich zostały w znaczącym stopniu unowocześnione, ale także rozbudowane. Przyjęcie ustawy jest rezultatem wdrożenia w polskim porządku prawnym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE – dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich (tekst: Eur-Lex). Jednocześnie służy ona stosowaniu na terenie Polski przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE – rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich (tekst: Eur-Lex).

Nowa ustawa porządkuje zarówno kwestie instytucjonalne, jak i proceduralne kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania alternatywnych narzędzi rozpatrywania sporów konsumenckich. Wprowadza przy tym nowe obowiązki dla przedsiębiorców zarówno w zakresie prawidłowego informowania konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, jak i decyzji samego przedsiębiorcy w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Jednocześnie na mocy przepisów tej ustawy wprowadzone zostały obszerne modyfikacje w wielu ustawach regulujących instrumenty proceduralne w zakresie ochrony interesów konsumentów. Dotyczą one zarówno działalności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, czy sektorowych organów w takich obszarach, jak energetyka, transport kolejowy, telekomunikacja, rynki finansowe oraz poczta.

Zasadnicze przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wejdą w życie już na początku 2017 r.

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!