Nowa instytucja na rzecz ochrony praw klientów na rynku finansowym

Sejm uchwalił ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst: ISAP). Ustawa określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika Finansowego. Pod pojęciem podmiotu rynku finansowego ustawa rozumie instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, banki krajowe i zagraniczne, oddziały banku zagranicznego, oddziały
instytucji kredytowej oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne w rozumieniu odrębnych ustaw.

Do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje, a w szczególności rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Rzecznik Finansowy zastępuje tym Rzecznika Ubezpieczonych – urząd funkcjonujący w latach 1995-2015. Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych ograniczały się jedynie do rynku ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych.

Istotnym novum w ustawie są przepisy dotyczące pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Tags: , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!